E-shop Modom.cz spravuje společenství firem:

Soňa Budilová – modom®                                                           Modom® s.r.o.                                                                      Provozovna a reklamační oddělení:
majitelka Soňa Budilová                                                                  jednatel Radim Toms                                                            U Topolů 1778
Sídlo:
                                                                                                      Sídlo:                                                                                          
25801 Vlašim
U Topolů 1778                                                                                    Roháčova188/37
25801 Vlašim                                                                                      130 00 Praha 3 - Žižkov                                                        Kontaktní email pro e-shop: info@modom.cz
IČ: 12572560                                                                                        IČ: 27121542                                                                            Kontaktní telefon: +420 317 842 374, 602 388 570
DIČ: CZ5954306721                                                                          DIČ: CZ27121542                                                                   Provozní doba: po-pá:  6:00 - 14:30

Neplátce DPH.                                                                                     Plátce DPH.

č. ú.: 274047121/0100                                                                     č. ú.: 78-1317190257/0100


Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Bližší informace o prodávajícím naleznete na www.modom.cz sekce reklamační a nákupní řád. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající - je podnikatel, který spotřebiteli, popřípadě jiným kupujícím prodává výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující/jiný subjektosoba vykonávající činnost na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považována se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Každá další osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, které jsou rovněž součástí VOP a dále relevantní informace obsažené v jednotlivých sekcích obchodu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Vysvětlení zkratky: ZOS: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Objednávka


Práva a povinnosti prodávajícího


Práva a povinnosti kupujícího


Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy za pomoci prostředků komunikace na dálku

Dle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o


Právo odstoupit od smlouvy – informace pro spotřebitele

Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (uvést jméno kontaktu nebo obchodní název, adresu sídla nebo bydliště, telefon, e-mail) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete využít vzorový formulář, není to však vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste toto zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupené od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte Modom s.r.o., U Topolů 1778, 258 01 Vlašim, kontaktní osoba – Jana Dýcková, email - info@modom.cz, tel.č.: 317 842 374.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Ve sjednaných případech, kdy nelze zboží vrátit obvyklou poštovní cestou, bude předání zboží i výše nákladů sjednána individuálně. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář - Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát

 

Modom s.r.o., U Topolů 1778, 258 01 Vlašim, info@modom.cz

Text

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (doplnit konkrétní údaj).

Datum objednání /datum obdržení

Doplnit obě data

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Adresa spotřebitele

 

Podpis spotřebitele

 

Datum

Zpracování osobních údajů portálem Heuréka

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.